Projekt - Moderní škola


CZ.1.07/1.1.20/02.0085 
„Moderní škola“
 
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
 
Doba trvání projektu: od 1.1. 2013 do 28.2. 2015

Cíl
Cílem projektu je zaměřit se na žáka komplexně. Moderní škola má poskytovat nejen vzdělání ale také rozvíjet ostatní stránky člověka. Uskutečněním předkládaného projektu chceme rozšířit znalosti a dovednosti žáků základní školy v anglickém jazyce, matematice, přírodovědě a prvouce, a to prostřednictvím moderních vyučovacích metod a moderních technologií. Jedním z cílů je také motivovat žáky k většímu zájmu o přírodovědné obory, přiblížit jim je a nasměrovat je k případnému pozdějšímu studiu těchto oborů. Projekt si také klade za cíl prostřednictvím projektových aktivit za pomoci odborníků preventivně působit proti sociálně patologickým jevům a prostřednictvím prevence vychovávat ke zdravému způsobu života.

Partner
V předkládaném projektu je ZŠ Dobré partner bez finančního příspěvku , který bude spolupracovat se ZŠ Podbřezí v oblasti prevence sociálně patologických jevů a zaměření se na výchovu ke zdravému životnímu stylu. Cílovou skupinou jsou žáci I. stupně základní školy. Obě partnerské školy mají I.stupeň ZŠ organizován jako málotřídní, proto se spojením určité aktivity mohou realizovat (malý počet žáků v ročnících neumožňuje některé aktivity uskutečnit nebo jsou pro jednu školu neúnosně drahé). Úlohou partnera bude personální zajištění aktivit, zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů, protože partnerská škola v Dobrém má již s organizací podobného zkušenosti (její žáci již v minulosti aktivitami podobnými těm, o které jsou v projektu popsány, úspěšně prošli).Zástupce partnerské školy bude členem realizačního týmu, který se bude pravidelně setkávat, a to bez nároku na finanční odměnu z projektu. 

Klíčové aktivity

Výuka přírodovědných předmětů
Cílem aktivity je vytvoření podmínek pro rozvoj individuálních schopností žáků včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných v oblasti přírodovědných oborů - tj. skupinová výuka hodin matematiky, přírodovědy a prvouky ve 3. - 5. ročníku základní školy. Běžně jsou na málotřídní škole tyto předměty vyučovány ve třídě se spojenými ročníky. V praxi to znamená, že jeden učitel musí "zaměstnat" různými aktivitami 3 rozdílné ročníky (skupiny)- část vyučovací hodiny s jedním ročníkem učitel pracuje přímo a další dva mají samostatnou práci. Pro rozvoj přírodovědných oborů není tento způsob vzdělávání ideální. V rámci této KA bude od zmíněné tříročníkové třídy změnou organizace výuky jeden ročník oddělen a bude vyučován v jiné třídě (místnosti) samostatně formou skupinové výuky. Rozvrh a počet hodin daný RVP zůstává stejný- proti sobě v určitou hodinu budou učit dva učitelé. Například oproti původní organizaci, kdy učitel A učil 3. ročník češtinu, 4. ročník vlastivědu a 5. ročník matematiku, bude nyní učit učitel A pouze Čj a Vl a učitel B proti němu v 5. ročníku matematiku. Učitel může věnovat maximum času jednomu předmětu v jedné homogenní skupině. Cílem aktivity je rovněž vytvoření podmínek podporujících rozvoj empirických činností žáků ve výuce přírodovědných předmětů prostřednictvím učebny vybavené moderními technologiemi (např. PC, interaktivní tabule, mikroskop), prostřednictvím kterých budou žáci poznávat propojenost teorie s praxí - učitel s žáky bude provádět pokusy, pozorování,... 
Pro tuto KA bude třeba zaměstnat 1 pedagoga na poloviční úvazek navíc nad limit stanovený normativem dle počtu žáků ve škole. Učitel bude s dětmi pracovat ve třídě, která bude vybavena 2 PC sestavami pro žáky (možnost vyhledávat informace, používat výukové programy a notebook pro učitele, k ovládání interaktivní tabule) a interaktivní tabulí. KA je plánována na období od 1.9. 2013 do 28.2. 2015, ale i po této době bude pokračovat minimálně do konce školního roku.

Činnosti ke zlepšení zdravotního stavu
Cílem této KA je nabídnout žákům I. stupně ZŠ takovou činnost, která spojuje počítačovou hru a pohyb. Dobrodružství počítačové hry a pohyb nabízí zařízení XBOX + KINECT, které lze zcela bez problémů nainstalovat na přístupném místě v prostorách školy a nabídnou tak dětem možnost pohybu každou přestávku, po vyučování, kdykoliv budou mít chuť hrát hru a hýbat se. Děti mohou hrát hry samy, učitel bude dohlížet pouze na to, aby se nezranily pokud jich bude v pohybu víc najednou. Je-li hra spojena s pohybem, dítě si ho neuvědomuje, hru prožívá a nevnímá nepříjemné pocity, které mu jinak úplně stejný pohyb bez zajímavého prožitku přináší.K prokázání dopadu projektu na CS nelze použít žádné testy, jelikož lze předpokládat změny výkonnosti i bez cvičení vlivem fyziologického vývoje. Proto budeme sledovat pohybovou aktivitu žáků (před nainstalováním XBOXU a po) - kolik času stráví sledovaní žáci během určité části dne pasivně a kolik aktivně . 
Součástí hry je i pasivní výuka AJ. Všechny hry jsou ozvučené a v anglickém jazyce. Žák bude hrát hru, bude se hýbat a procvičovat jazyk tím, že musí reagovat na pokyny a poslouchat komentáře. 
Metodika a dopad využívání zařízení na cílovou skupinu byly konzultovány a doporučeny odborným asistentem katedry tělesné výchovy a sportu UHK PhDr. Martinem Jílkem, Ph.D.
Další aktivitou této KA je zaměření se na zdravotní tělesnou výchovu. Všichni pedagogičtí pracovníci projdou kurzem ZTV, který bude zaměřen jak na žáky, tak i na samotné učitele. Kurz by měl začít v lednu 2013 a trvat by měl do dubna 2014.Někteří pedagogové získají osvědčení jako lektoři ZTV a budou tak moci vést hodiny ZTV na své škole.Kurz bude organizován pod vedením specialisty, který bude školit v jedné z partnerských ZŠ.O ZTV projevila zájem většina rodičů v dotazníkovém šetření provedeném v lednu 2012 zaměřeném na podporu výchovy ke zdravému životnímu stylu.
 
Prevence sociálně patologických jevů
Cílem této KA je prevence vzniku rizikového chování. Prostředkem bude práce se skupinovou dynamikou třídního kolektivu.Výsledkem by měla být větší míra sociální koheze, posílení sociálních vazeb ve skupině, zvýšení pozitivního klimatu v kolektivu, utváření žádoucích dovedností a návyků v oblasti rizikového chování a naopak snižování utváření nežádoucích dovedností a návyků rizikového chování již od nejútlejšího věku. Cílovou skupinou jsou žáci I. stupně ZŠ. Všechny aktivity byly konzultovány s odborníky na prevenci a byly vybrány tyto aktivity:
a) Tématické pětihodinové bloky zaměřené na skupinovou dynamiku třídního kolektivu
V každé partnerské škole budou vytypovány 3 třídní kolektivy/ročníky, se kterými bude pracovat specialista v oboru etopedie. Aktivita by měla proběhnout v dubnu a květnu 2013 a 2014
b) Společné dvoudenní sebepoznávací kurzy
Cílem je vzájemné poznávání žáků v mimoškolním prostředí. Aktivita proběhne v září 2013 a 2014.Hlavními obsahovými bloky bude: vzájemné poznání, posilování sociálních vazeb ve skupině, prevence šikany a poruch sociálních vztahů, tolerance, odlišnosti, zdravý životní styl a problematika návykových látek.Tato aktivita je určena vždy dvěma ročníkům ve školním roce. Na kurz pojedou společně žáci jednoho ročníku z Podbřezí i Dobrého. Během jednoho školního roku projekt počítá s 2 výjezdy (2 ročníky)= 40 žáků
c) Aktivity zaměřené na efektivní využití volného času jako prevence rizikového způsobu chování
- bezpečné chování v oblasti ICT(beseda s mluvčí Policie ČR)
- bezpečné chování na silnici, v neznámém prostředí,...
- zdravé stravování (projektový den se zdravou výživou)
Tuto KA budou zajišťovat třídní učitelé ve spolupráci s odborníkem na danou problematiku (Mgr. Kalibová, etoped).
Vítejte,

Uživatelské jméno:

Heslo:


Pamatuj si mě

[ ]
[ ]
[ ]


Vedlejší menuPlánované události

Žádné plánované události

Datum / Čas

 


Kde nás najdeteNovinky pro 2024

PoÚtStČtPaSoNe
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 


Hledat ZŠ PodbřezíNávštěvnost

TOPlist


Vygenerováno za:0.0561 sec,0.0172 z toho dotazů.